VA Gruppen Informerar

2021

VA Gruppen jobbar vidare med VA-frågan och undersöker förutsättningarna för ett eventuellt köp av marken.


Sedan sommarmötet förra året har vi haft återkommande möten med VA-representanter från Jägershill 2, 3 och 4. Vi väntar just nu på svar från MGT (det företag som markägaren anlitat för att göra en projektering) om hur nedläggningen av VA ska gå till och hur mycket det beräknas att kosta.


Vi vet fortfarande inte när nedläggningen av VA kommer att påbörjas eller hur tidsplanen ser ut för arbetet.
Angående ett eventuellt köp av marken har vi anlitat en värderingsbyrå och vi väntar nu på svar på hur mycket marken är värd. För att kunna undersöka om ett köp av marken är möjlig behöver vi ta del av MGT’s projektering och veta värdet på marken. Detta kommer sedan ligga till grund för vidare kontakt med bankerna och en eventuell förhandling med markägaren.


En idé som diskuterats och som lyfts fram på vårt informationsmöte är möjligheten att slå ihop Jägershill 1 och 2 samt 3 och 4. Vi har fört dialog med Jägershill 2 om hur man isåfall kan gå tillväga och vilket som gagnar våra medlemmar bäst. Som det sades på informationsmötet, undersöker VA-gruppen olika möjligheter för att göra det så fördelaktigt som möjligt för oss alla. I slutändan är det vi medlemmar som röstar om vi tycker det är fördelaktigt att köpa loss marken och då göra en eventuell sammanslagning av föreningarna.


Vi hoppas snart få svar från MGT och att under året ha mer konkret information till er.

2020

På begäran av markägaren hölls ett uppstartsmöte den 1 oktober 2020 med VA gruppen, MGT Teknik och markägaren representerad av Linda och Sonja Sönne inför avloppsprojektet.

Konsultfirman MGT Teknik har utsetts av markägaren att genomföra en förstudie gällande kommunalt avlopp inom jägershill 1,2,3, och 4. Förstudien utgör underlag för en senare detaljprojektering. 

 

MGT Teknik beskrev projektet och arbetsgången och ville ha information från oss om exempelvis befintligt vattenledningsnät och andra ledningar inom området och om det finns kännedom om andra saker som kan vara av vikt för att schakta/anlägga avloppsledningar.


VA gruppen informerade MGT Teknik om följande:

  • Att föreningarna har varken anlagt eller bekostat vattenledningar inom områden och är inte ägare till befintliga vattenledningar och att föreningar har varken ritningar eller kännedom om hur vattenledningar är dragna inom området.
  • Att inom området finns samfälligheter som kan medföra hinder i arbetet.
  • Att inom området finns en bäck som kan vara skyddad (tex. strandskydd) vilket kan medföra hinder i arbetet.  

Ovanstående borde markägaren redan känna till vilket visade sig att de inte gjorde det.

 

VA gruppen ansåg att det åligger på markägaren att ta fram uppgifter på ovanstående frågor och förmedla dem till MGT Teknik och föreningarna vilket markägaren accepterade.

 

MGT Teknik informerar oss om att befintliga vattenledningar kommer att behövas bytas då de troligvist kommer att förstöras vid grävningsarbetet.

Personal från MGT kommer under hösten att genomföra nivåmätningar, avvägningar, markprover och andra undersökningar inom hela koloniområdet för att exempelvis kartlägga hur man på bästa sätt kan använda nivåskillnader inom området för förläggning av ledningar med självfall och fastställa var man behöver installera pumpstationer.

Förstudien skall vara slutförd och presenteras för Miljönämnden i mars 2021.