VA Gruppen Informerar

2024

2023

2022

2024-03-08


Hej kolonist


Här kommer en kort lägesrapport ang vårt arrendeavtal.


Föreningens arrendeavtal löper ut den sista dec 2024


Markägaren har nu sagt upp kontrakten. Vad det innebär i dagsläget vet vi inte med säkerhet men det vanliga förfarandet är att vi skriver ett nytt avtal. Om vi inte hunnit bli överens om köpet av mark. Föreningarna har gemensamt anlitat en advokat för att säkerställa att allt går rätt tillväga.2023-05-24


Informationsmöte

 

Söndagen den 18 juni kl. 11.00 på Törringelund.

 

Styrelserna i Jägershills fyra koloniföreningar har beslutat att anlita Bra Boende Centralt (BBC) i syfte att hjälpa oss att köpa marken som vi idag arrenderar. För att banker ska kunna bevilja föreningarna lån till ett köp av marken så måste vi ombildas till en annan typ av förening, t.ex. bostadsrättsförening. Hur detta ska gå till har BBC fått i uppdrag att lösa.  

 

En presentation av BBC finns bifogad i detta Mail. 

 

Styrelserna har beslutat att anlita BBC som ombud då de har stor erfarenhet av liknande projekt samt har goda referenser. Ambitionen är: 

 

  1. Finna en lösning för köp av marken. 
  2. I finansieringen av markköpet ska även kommande kostnader för VA räknas med. Detta för att vi själva ska kunna styra nedläggningen av vatten och avlopp efter ett eventuellt markköp. 

 

Vårt mål är att alla medlemmar ska kunna vara kvar i sina kolonier och säkra områdets framtid. På mötet den 18 Juni kommer BBC att berätta hur de tänker sig att en sådan process skulle kunna gå till och alla medlemmar får möjlighet att ställa frågor. 

 

BBC har skapat en projektsida för oss medlemmar där vi kan ställa frågor samt ta del av information under processens gång. Vi vill att ni går in på följande länk  https://www.braboende.se/projekt/skapa-konto och skapar ett konto. Där det står ”skatteverkets lägenhetsnummer” anger ni ert område (med förkortningen JH) och därefter ditt stugnummer. Om ni har problem med att skapa ett konto kontakta BBC via info@braboende.se eller på tel: 031-20 50 00

 

För er som inte har bil, eller som inte har möjlighet att samåka, anordnas bussar till Törringelund.


Anmälan till styrelsen kan göras genom e-mail där det ska framgå namn,antal personer och stugnummer eller gennom att lägga en lapp med namn, antal personer och stugnummer i vår brevlåda senast den 5e juni. 


OBS!  Utan en anmälan kommer det inte att vara möjligt att åka med bussen. För att få en plats på bussen anmäl dig till din styrelse senast den 5e juni.

 

Adress till Törringelund: 

Hyltarpsvägen 771-39 

233 92 Svedala.   

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelserna på Jägershill 1
               Klicka här för presentation av BBC

2023-04-02

 

Hej medlemmar!

 

Nu är kolonisäsongen på ingång och vi ser nog alla fram emot lite varmare väder och fina dagar på kolonin.
VA-gruppen fortsätter att jobba med frågorna om VA (vatten och avlopp) och markköp.

Vi har haft ett flertal möten med konsultbolaget Bryggan som representerar markägarna. Några konkreta lösningar har dock inte framkommit. Vi fortsätter även att ha kontakt med representanter för kommunen, bland annat miljöförvaltningen och projektledare för ombyggnaden Jägersro-området och travbanan.

 

I förhandling med markägarna och kontakt med myndigheter ser VA-gruppen ett behov av att anlita ett ombud med erfarenhet av ombildningar liknande Jägershill.


Vi utvärderar möjligheter och scenario med olika förenings- och bolagsformer. Bostadsrättsförening (BRF) är en av formerna vi tittar närmare på då finansiering av markköp och VA-installation är svårt att genomföra om vi inte kan använda oss av byggnadsvärdet i våra respektive stugor.


Skulle en ombildning till BRF bli verklighet innebär det ingen ändring av användningen utan området kommer att fortsätta att vara koloniområde precis som nu. Bra att känna till är också att om vi eventuellt blir en BRF kommer man ha rätt att fortsätta arrendera sin tomt om man inte kan eller vill köpa in sig i bostadsrättsföreningen.  

 

Vi önskar er en stundande glad påsk och hoppas på en härlig start på den nya säsongen!
2022-11-15


Hej medlemmar,


Koloniföreningarna har blivit inbjudna av representanter från stadsbyggnadskontoret (Malmö stad) för att ha en dialog kring det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för området vid travbanan, Jägersrocenter etc. Koloniområdet ingår inte i den nya översiktsplanen men kommer naturligtvis påverkas av de förändringar som kommer att ske. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas vara klart 2025. Därefter ska områdena få nya detaljplaner och först därefter kommer det att börja byggas. VA-gruppen träffade representanten från Malmö stad första gången den 9 november och flermöten kommer att följa framöver. Vi kommer att hålla er uppdaterade.


2022-08-20

Hej medlemmar,

Här kommer en kort uppdatering om vad som sker med VA-frågan. Som vi berättade i föregående utskick har markägarna anlitat konsultföretaget Bryggan för att diskutera förutsättningarna för en försäljning av marken. Markägarna har nu gjort en värdering av marken och har kommit med ett nytt förslag på pris. Detta pris skiljer sig markant ifrån den värdering föreningarna låtit göra. VA-gruppen kommer att be Bryggan om att få ta del av markägarens värdering för att se vad det nya priset baseras på.

Markägarna och miljöförvaltning har under sommaren träffats och kommer mötas igen i oktober. Markägaren har informerat miljöförvaltningen att de är i dialog med tre aktörer, varav en är med oss nuvarande arrendatorerna. Detta är inte något markägaren eller Bryggan förmedlat till oss.

Det är viktigt att poängtera att vi inte vet vilka de övriga två aktörerna som markägaren för dialog med är.


2022-03-16   

  

Hej medlemmar,  

  

Under hösten och vintern har VA-gruppen arbetat vidare med VA-frågan.  

I slutet av förra året anlitade markägarna fastighetskonsulten Pontus Borgstrand från konsultföretaget Bryggan i Malmö. Pontus har av markägaren fått i uppdrag att diskutera förutsättningarna för en försäljning av marken. VA-gruppen har haft två konstruktiva möten med Pontus och vi hoppas att Bryggan kan tillföra något som gör att vi kan komma vidare i frågan om att förvärva marken. Markägarna kan tänka sig att gå ned i pris men de har fortsatt inte presenterat någon värdering som styrker de summor de begär. Vi arbetar vidare med banker, men finansiering är svår att lösa då vi också ska bekosta anläggandet av VA.  

  

I december hade markägarna ett möte med miljöförvaltningen. Miljöförvaltning har en förväntning om att frågan om framtida ägarskapet av marken ska lösas så fort som möjligt. Hur tidsplanen ser ut gällande anläggandet av VA är fortsatt något markägaren och miljöförvaltning själva för en dialog om. Markägarna och miljöförvaltning kommer att träffas den 29 mars igen. VA-gruppen har flertalet gånger påtalat att vi vill vara med på dessa möten utan framgång.   

  

I intervjun med Skånska Dagbladet berättade markägarna att de skulle annonsera ut området för försäljning, vi har dock inte fått någon information om att marken nu skulle ligga ute till försäljning.  

 

I förra utskicket berättade vi också om att vi gett värderingsbyrån i uppdrag att se över hur det höjda taxeringsvärdet påverkar den värdering vi tidigare gjort. Värderingsbyrån ser dock ingen mening att göra en sådan uppdatering då det skulle bli kostsamt och att ingenting förändrats från deras tidigare värdering. För föreningarna har dock det nya taxeringsvärdet inneburit en högre fastighetsskatt som ska betalas till markägaren. 

  

Nu startar snart en ny härlig säsong och vattnet sätts på. Vi arbetar på i VA-gruppen och uppdaterar er när något händer! 

  

Med vänliga hälsningar  

VA-gruppen 

2021-11-22

 

Hej medlemmar


Som många av er säkert har uppmärksammat har det varit några artiklar i Skånska Dagbladet om Jägershill koloniområde. Både vi i VA-gruppen och markägarna har blivit intervjuade. Den senaste artikeln publicerades den 10 november. I intervjun meddelar markägarna att de snart kommer att annonsera ut området för försäljning.


VA-gruppen fortsätter att jobba intensivt med frågorna om VA och markköp men som ni förstått så är frågan om finansiering en knäckfråga som är svår att lösa. Om marken skulle säljas till någon annan så innebär det dock inte att området kan användas för något annat än koloniverksamhet. Vid kontakt med kommunfullmäktiges ordförande har vi fått besked om att Malmö stad inte är intresserade av att köpa marken men även lugnande besked om att det inte finns några planer på att marken framöver ska användas för något annat än kolonier.

 

I december kommer markägaren att ha ett nytt möte med miljöförvaltningen för att prata om hur VA-frågan ska planeras. VA-gruppen fortsätter att ta hjälp av advokaten för att reda ut juridiska frågor som gruppen själva inte har kunskap om, bland annat gäller det tolkningar av vårt arrendekontrakt. Samtidigt har vi gett värderingsbyrån i uppdrag att se över om områdets höjda taxeringsvärde innebär att markens värde höjs, eller om den tidigare värderingen fortfarande är aktuell.

 

Så fort vi har ny information så kommer det skickas ut till er.


Hälsningar VA-gruppen Jägershill                 Senaste artikel.pdf


                Svar från Olle.pdf

2021-10-17 - 18

Hej medlemmar,  

 

Sedan informationsmötet i somras har VA-gruppen haft flera möten med markägarna för att komma framåt gällande VA-frågan och ett eventuellt köp av marken. Markägarna begär fortsatt 300 miljoner kronor för att sälja marken till föreningarna. Den värdering som vi beställt har kommit fram till att värdet av marken är 70 miljoner kronor. Detta har vi informerat markägarna om. Föreningarna och markägarna står i nuläget så långt ifrån varandra i frågan att det är svårt att komma framåt.

 

VA-gruppen har jobbat aktivt mot banker för att kunna finansiera ett köp av marken, men utifrån de summor som markägaren begär så kan vi inte få lån till ett köp av marken. Då vi inte är markägare har vi inte heller lyckats hitta en finansiering för nedläggningen av VA. Enligt oss måste frågan om områdets framtid vara löst innan vi har möjlighet att stå för kostnaden av nedläggningen av VA.   

 

Den 11 oktober skickade markägarna ett brev till kommunalrådet Andreas Schönström (S) för att informera om den situation vi står inför. I brevet framgår det att markägaren vill föra en dialog med Malmö stad om att köpa marken. I brevet nämns även att markägarna kan komma att stänga av vattnet eller att föreningarna riskerar att bli uppsagda om vi inte kan finansiera nedläggningen av VA. Vi kan inte se att markägarna har möjlighet att stänga av vattnet då detta är ett avtal mellan föreningarna och VA-syd. Vi vidhåller att frågan om områdets framtid behöver vara löst innan vi har möjlighet att finansiera nedläggningen av VA.  


Med anledningen av markägarens brev kontaktade en journalist på Skånska Dagbladet VA-gruppen för att höra om hur vi ser på den uppkomna situationen. Christina Larsson från VA-gruppen har blivit intervjuad och även markägaren kommer att bli intervjuad. Denna artikel kommer att publiceras på måndag den 18 oktober.

 

Vi är medvetna om att många av våra medlemmar är oroliga för hur frågan om VA ska lösas, men vi arbetar på att ha en fortsatt konstruktiv dialog med berörda parter för att hitta en lösning på detta tillsammans med markägaren, Malmös stads politiker och Miljöförvaltningen. Vi kommer att hålla er uppdaterade i processen

Klicka nedan för att läsa brev och historik från miljöförvaltningen

Klicka nedan för att läsa artiklar i skånskan


Lite info om pågående planarbeten och antagna detaljplanerDet här visar markeringarna i kartan

Gul markering = Planuppdrag, gula områden innebär att det finns ett planuppdrag. Planuppdrag innebär att man fattat beslut om att en ny detaljplan ska upprättas och vilken inriktning den kommer ha (t.ex. X antal byggnader ska byggas etc.). Området som omfattas av nuvarande travbanan har alltså ingen ny detaljplan och det finns inte heller något detaljplaneförslag framme än


Blå markering = Samråd  Orange markering = Granskning, orange områden innebär att det finns förslag till detaljplaner men att dessa inte är antagna än (mindre ändringar kan fortfarande göras).


Grön markering = Antagen/Godkänd
Lila markering = Gällande detaljplan


Direkt länk till mer info om pågående planarbeten och antagna detaljplaner i Malmö


Vi passade också på att kika på vad förslaget om översynen av översiktsplanen säger för vårt koloniområde. Beslut om denna kommer fattas 2022 och innebär en justering av den gällande översiktsplanen. Som tur är anger man fortsatt att våra områden ska användas som fritidsområden. Eftersom att arbetet kommit så långt och är ute på granskning redan tror jag att vi lugnt kan räkna med att inga ändringar kommer att ske denna omgången. Översiktsplanen ses normalt över en gång under varje mandatperiod, dvs var fjärde år


Se gällande översiktsplanen i MalmöHälsningar, 

VA-gruppen Jägershill

2021-08-28

Välkomna till en heldag den 28 augusti på Jägershill 4:s festplats


Informationsmöte om VA och kräftskiva

 

 

11.15    Informationsmöte om VA

             Det finns kaffe, kakor, läsk och vatten till försäljning

 

 

12.00    Informationsmöte om avloppsnedläggning (VA)

 

  • VA gruppen informerar
  • Expert från företaget 4ever green står till vårt förfogande för tekniska frågor om VA-nedläggningen
  • Inga kostnader kommer att presenteras på mötet
  • Ni kan skicka frågor senast 3 veckor innan mötet till er styrelse så att vi kan förbereda och svara er på mötet

              

 

18.00     Kräftskiva med musik (musik från ca 19.00)

 

  • Ta med egen mat och dricka
  • Kaffe, kakor, läsk, öl, vatten och korv med bröd kommer att finnas till försäljning
  • Lotterier med fina priser

 

Hoppas att vi ses!

 

Välkomna,

Jägershills styrelser område 1-4             

2021-05-19


Här kommer en uppdatering om hur arbetet går angående anläggandet av vatten och avlopp (VA) samt om ett eventuellt köp av marken.

 

VA och MGT´s förstudie

I april månad presenterade MGT sin förstudie om hur anläggande av VA kan genomföras och hur mycket det kan beräknas att kosta. Enligt MGT´s huvudförslag kommer anläggandet av VA för de fyra föreningarna att uppgå till 73 500 000 kr. Enligt detta förslag kommer varje stuga att ha sin egen pump. Markägaren och VA-representanter från Jägershill 1, 2, 3 och 4 blev den 15/4 inbjudna till ett möte för att diskutera förstudien. Både markägaren och VA-gruppen anser att studien måste kompletteras då den inte är fullständig. VA-gruppen framförde kritik mot MGT´s studie som främst grundar sig i följande punkter:

 

Antal pumpar

I uppstartsmötet med MGT framförde föreningarna en önskan om att anlägga så få pumpar som möjligt. Vi anser att utredningen inte har tagit någon hänsyn till detta önskemål. Förslaget med en pump per stuga anser vi vara orimligt då kostnaden blir betydligt högre med ett så stort antal pumpar. Föreningarna har tagit del av information om VA-lösningar på andra koloniområden i Malmö som har färre pumpar och där dessa istället är placerade i pumphus. Vi ifrågasatte varför alternativa utförande som dessa inte har utretts.


Delaktighet

Vi saknar återkoppling under arbetets gång. I uppstarten utlovades ett möte tillsammans med markägaren och MGT under arbetets gång för att kunna diskutera uppkomna förslag till lösningar. Detta har ej skett. Vi anser att föreningarna inte fått vara delaktiga i processen.

Alternativa lösningar

Vidare anser vi att det är underligt att hänsyn inte tagits till lokala förutsättningar, exempelvis hur gångarna inom vissa delar av området skiljer sig åt där det borde vara möjligt att lägga ledningar på större djup och därmed få självfall. Alternativ till grävarbeten saknas i studien, t.ex. att skjuta ut rör.

 

Vad händer nu?

Både föreningarna och markägaren har bett om kompletteringar av denna förstudie då den inte kan anses vara fullständig. Vi väntar nu på att MGT ska presentera en komplettering av förstudien. Under tiden arbetar vi med att hitta en mindre kostsam lösning för anläggandet av VA.

 

Ett eventuellt köp

VA-gruppen har också haft ett separat möte med markägaren. Under detta möte informerade markägaren att de fortsatt vill sälja marken till föreningarna och understryker att de inte ser sig som framtida ägare av marken. Föreningarna svarade att vi fortsatt är intresserade av att förvärva marken, förutsatt att priset är rimligt.

 

Föreningarna har anlitat en värderingsbyrå som har gjort en värdering på marken. VA-gruppen har valt att inte göra värderingen offentlig än då den kommer ligga till grund för en eventuell förhandling med markägaren. VA-gruppen är nu i dialog med banker för att se om ett lån till köp av marken och anläggande av VA är genomförbart.

 

VA-gruppen kommer till sommaren bjuda in till ett informationsmöte där ni kan ta upp era funderingar och ställa frågor. Ni kan med fördel redan nu maila era frågor till era respektive styrelser så VA-gruppen kan förbereda sig på att besvara dem på bästa sätt.