VA Gruppen Informerar

2021

2021-05-19


Här kommer en uppdatering om hur arbetet går angående anläggandet av vatten och avlopp (VA) samt om ett eventuellt köp av marken.

 

VA och MGT´s förstudie

I april månad presenterade MGT sin förstudie om hur anläggande av VA kan genomföras och hur mycket det kan beräknas att kosta. Enligt MGT´s huvudförslag kommer anläggandet av VA för de fyra föreningarna att uppgå till 73 500 000 kr. Enligt detta förslag kommer varje stuga att ha sin egen pump. Markägaren och VA-representanter från Jägershill 1, 2, 3 och 4 blev den 15/4 inbjudna till ett möte för att diskutera förstudien. Både markägaren och VA-gruppen anser att studien måste kompletteras då den inte är fullständig. VA-gruppen framförde kritik mot MGT´s studie som främst grundar sig i följande punkter:

 

Antal pumpar

I uppstartsmötet med MGT framförde föreningarna en önskan om att anlägga så få pumpar som möjligt. Vi anser att utredningen inte har tagit någon hänsyn till detta önskemål. Förslaget med en pump per stuga anser vi vara orimligt då kostnaden blir betydligt högre med ett så stort antal pumpar. Föreningarna har tagit del av information om VA-lösningar på andra koloniområden i Malmö som har färre pumpar och där dessa istället är placerade i pumphus. Vi ifrågasatte varför alternativa utförande som dessa inte har utretts.


Delaktighet

Vi saknar återkoppling under arbetets gång. I uppstarten utlovades ett möte tillsammans med markägaren och MGT under arbetets gång för att kunna diskutera uppkomna förslag till lösningar. Detta har ej skett. Vi anser att föreningarna inte fått vara delaktiga i processen.

Alternativa lösningar

Vidare anser vi att det är underligt att hänsyn inte tagits till lokala förutsättningar, exempelvis hur gångarna inom vissa delar av området skiljer sig åt där det borde vara möjligt att lägga ledningar på större djup och därmed få självfall. Alternativ till grävarbeten saknas i studien, t.ex. att skjuta ut rör.

 

Vad händer nu?

Både föreningarna och markägaren har bett om kompletteringar av denna förstudie då den inte kan anses vara fullständig. Vi väntar nu på att MGT ska presentera en komplettering av förstudien. Under tiden arbetar vi med att hitta en mindre kostsam lösning för anläggandet av VA.

 

Ett eventuellt köp

VA-gruppen har också haft ett separat möte med markägaren. Under detta möte informerade markägaren att de fortsatt vill sälja marken till föreningarna och understryker att de inte ser sig som framtida ägare av marken. Föreningarna svarade att vi fortsatt är intresserade av att förvärva marken, förutsatt att priset är rimligt.

 

Föreningarna har anlitat en värderingsbyrå som har gjort en värdering på marken. VA-gruppen har valt att inte göra värderingen offentlig än då den kommer ligga till grund för en eventuell förhandling med markägaren. VA-gruppen är nu i dialog med banker för att se om ett lån till köp av marken och anläggande av VA är genomförbart.

 

VA-gruppen kommer till sommaren bjuda in till ett informationsmöte där ni kan ta upp era funderingar och ställa frågor. Ni kan med fördel redan nu maila era frågor till era respektive styrelser så VA-gruppen kan förbereda sig på att besvara dem på bästa sätt.